loader image

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring

Zodra je onze website www.LegalDirekt.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact met ons op. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen Als we dat nodig achtten. We raden je Daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2023.

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers, werknemers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel jij jouw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van Iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Deze persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over de persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

LegalDirekt is verantwoordelijk voor de website www.LegalDirekt.com en daarmee de verantwoordelijke voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van Iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:
- Ons website bezoekt;
- jouw gegevens invult en opstuurt via onze website, bijvoorbeeld d.m.v. het contactformulier; en
- gebruik maakt van onze diensten.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

5. Welke gegevens gebruiken we van je?

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

• Het verzenden van e-mails
• Het doen van marktonderzoek
• Het uitvoeren van diensten
• Het informeren over nieuwe diensten
• Jou uit te nodigen voor bijeenkomsten

7. Waar slaan we je gegevens op en hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zolang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens Alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoe lang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. Jouw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen deze worden vernietigd.

8. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet In de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens Alleen worden gebruikt door Mensen die daarvan ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

9. Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

• Recht op informatie: we moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

• Recht op inzage: je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

• Recht op correctie: Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

• Recht om bezwaar te maken: je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

• Recht op dataportabiliteit: ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

• Recht op beperking: je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

• Recht om vergeten te worden: je mag van ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

• Recht om een klacht in te dienen: je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met info@legaldirekt.nl . Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is de rechtbank in Midden-Nederland bevoegd om je klacht te behandelen.

10. Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar LegalDirekt via info@legaldirekt.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex van aard, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

11. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

12. Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal voor jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.

13. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

LegalDirekt respecteer de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

14. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Midden-Nederland is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Ik bezoek de website
Als bezoeker van onze website kennen wij jou in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je ons een vraag stelt via bijvoorbeeld een formulier, verwerken we wel je persoonsgegevens. Ook je IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.

Communicatie
Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Over dit privacy statement
Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Heb je een vraag of verzoek?
Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via e-mail: info@legaldirekt.nl of via telefoonnummer 030 207 2887. Bij klachten kun je direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1 september 2023.

No products in the cart.

Toll Free
1-885-245-45635
New York
1-455-245-45623
Toronto
1-657-544-45623